در نشست مراكز فرهنگی، میراث مشترك بشری عنوان شد

وقتی همه جهان عزادار می شود

وقتی همه جهان عزادار می شود

به گزارش سفرگو مدیركل یونسكو ایران با بیان خبر گرامی داشت ˮعطار نیشابوریˮ و ˮفارابیˮ اظهار داشت: زمانی كه ارگ بم فروریخت، یا وقتی تاریخِ بغداد را غارت كردند، مانند امروز كه ترامپ یك كشور غنی از فرهنگ را تهدید كرده همه جهان عزادارند.


به گزارش سفرگو به نقل از ایسنا، حجت الله ایوبی كه در نشست هم اندیشی «مراكز فرهنگی، میراث مشترك بشری» كه توسط یونسكو در سازمان اسناد و كتابخانه ملی برگزار شد، صحبت می كرد، به حضور محمدجواد ظریف - وزیر امور خارجه - در این جلسه اشاره نمود و با اشاره به اینكه ظریف نماد حكمت ایرانی و پرچمدار بهار است، اظهار داشت: ۷۰ سال قبل بر ویرانه های جنگ جهانی دوم یك اندیشه زیبا رویید و آن شد كه مردم خسته از جنگ به فكر ایجاد یك آرمان شهرِ صلح افتادند، بنابراین است كه از ۷۰ سال قبل تا امروز یونسكو در دنیا آیینه به دست در مقابل ملت ها می ایستد تا خودرا به آنها بنمایاند و داشته های جهانی و فرهنگی را نشان دهد.
او با تاكید بر این كه همه داشته ها یادآوری می كنند كه ما یك خانواده بزرگ روی زمین هستیم و هویت جهان در همه جهان پراكنده است آنرا نشانه ای دانست كه تاكید می كند ثروت و سرمایه فقط زر و زور نیست بلكه فرهنگ ها و باورها نیز ثروت و داشته های فرهنگی هستند. ایوبی اظهار داشت: زور در بازو و زر در ترازو و قدرت نظامی ثروت چالش برانگیز است كه باتوجه به جهان اقتصاد بعنوان یك جهان تكثر و رقابت همیشه مدنظر قرار می گیرد در صورتیكه جهان فرهنگ جهان جان و معنا و یگانگی است.
رئیس كمیسیون ملی یونسكو در ایران تهدید ترامپ برای هدف قرار دادن ۵۲ نقطه فرهنگی را تهدید میراث فرهنگی و جراحت به روح فرهنگ یك كشور دانست و اظهار داشت: زمانی كه ارگ بم فروریخت، یا وقتی تاریخِ بغداد را غارت كردند، مانند امروز كه ترامپ یك كشور غنی از فرهنگ را تهدید كرده همه جهان عزادارند.
او با اشاره به جمله ایرینا بوكوا – دبیر كل سازمان ملل متحد – كه تخریب میراث فرهنگی را نسل كشی میراثی می داند، اظهار داشت: ماجرای ما و مردم امروز ماجرای مرغ های عطار نیشابوری است كه برای رسیدن به جامعه پر از صلح و گفت و گو و شهریاری، سیمرغ ها را رها كردند و رنج ها كشیدند تا به كوه قاف رسیدند و دریافتند كه ما و آیینه ای كه به آن سیمرغ می گوییم در درون خود مردم، باورها و اصالت های آنها می جوشد.
وی با اشاره به پیام یونسكو كه هر كشور باید داشته های خودرا در فرهنگ، تاریخ و باورهای خود بجوید اظهار نمود: مدت دو سال تا سال ۲۰۱۹، توسط یونسكو به نام شیخ شهاب الدین سهروردی نام گذاری شده بود، نام گذاری ای كه یكی از دلیلهای آن هزار و هفتصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه جندی شاپور در ایران نیز مطرح بود، دانشگاهی كه ۵۰۰ سال پیش از ایجاد دانشگاه سوربن فعالیت خودرا شروع كرد و با پنج هزار دانشجو و ۵۰۰ استاد، منشور اخلاق دانشجویی تدوین كرده بود.
ایوبی اضافه كرد: امسال در دو سال آینده ما و كشور قزاقستان به صورت مشترك فارابی را گرامی می داریم. همین طور از امروز تا دو سال بعد ایران عطار نیشابوری را بعنوان یكی از برجسته ترین شخصیت های ایرانی در گذشته گرامی می دارد.امروز فرهنگ، زبان، موسیقی و دین جای دیپلماسی سیاسی را گرفته اند
اشرف بروجردی - رئیس سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران - نیز در آیین افتتاح این جلسه، با بیان این كه همدلی و هم اندیشی فرهنگ بشر را در این مركز فرهنگی (كتابخانه ملی) كه منبع حافظه ملی ایرانیان است، همراه با یونسكو پاس داشته و آینده پر از امیدی را برای نسل امروز ترسیم می نماییم، به حضور ظریف در این جلسه بعنوان نماد ملی قدرت در كشور اشاره نمود و اظهار داشت: در سخن از فرهنگ از ملیت و باورهایی حرف می زنیم كه ارزش آفرینند. فرهنگ باورها را به نظم درآورده و زبان مشترك را به كار می گیرد و ظرفیت های موجودی دارد كه توصیف كننده لطافت روح و عشق به انسان است و میراث را برای آیندگان خلق و ماندگار می كند.
او با بیان این كه جهان نو، جهان قدرت و فرهنگ است، افزود: دیپلماسی فرهنگی به مرور در تعاملات سیاسی جای خودرا باز كرده چون فرهنگ زبان مشترك ملت هاست.
بروجردی داده های فرهنگی را دین، دانش، زبان، موسیقی، تعلیم و ده ها نماد فرهنگی دیگر دانست كه جای دیپلماسی سیاسی را گرفته اند و اظهار داشت: امروز منافع كشورها اقتضا می كند تا ملل در راه صلح قدم بردارند. ظهور و بروز داشته های ملت ها حلقه وصل فرهنگ ها است و مجامع بین المللی چاره ای جز برای حفظ میراث بشری و همكاری در آن ندارند.
او با اشاره به دو بیانیه «كمیته بین المللی سپر آبی» و «مركز بین المللی جایكا» در پشتیبانی از ایران در مقابل تهدید ترامپ اظهار داشت: انتظار می رود همه نهادها با همین نگاه به حفظ میراث فرهنگی بپردازند و قوانین وضع شده در سازمان ملل با تصویب كنوانسیون هایی مانند ژنو، كنوانسیون لاهه در ۱۹۴۹، اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی در كنوانسیون ۱۹۸۸ و قطعنامه ۲۳۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایران را كه فشرده تاریخ از دوران پیش از تاریخ و اسلام تا حضور اسلام است مورد توجه قرار دهند.
بروجردی اضافه كرد: ایران خانه وجود ماست و تعرض به آن تعرض به همه بشریت است. سهمی از این خانه را میراث ما گرفته است كه باید به آن توجه ویژه ای شود.تاكید وزیر امور خارجه به كنوانسیون های بین المللی برای حفاظت از میراث فرهنگی
در این جلسه همچنین محمدجواد ظریف – وزیر امور خارجه – در قسمتی از صحبت هایش اظهار كرد: برگزاری چنین نشست موقری برای پاسداشت حریم مراكز فرهنگی و موجودیت غیرقابل تعرض آنها ابتكار بهادار ای است كه امیدوارم به سهم خود بتواند بار دیگر تصویر شكوهمند و فاخر فرهنگ و تمدن و میراث تاریخی ایران و ایرانی را به جهانیان عرضه نماید. مكان ها و آثار فرهنگی - تمدنی شاید از لحاظ تاریخی و جغرافیایی متعلق به یك قوم یا ملت باشند، اما از لحاظ نقشی كه در بازشناسی هویت بشری و انباشت لایه های تاریخی معرفت دارند، متعلق به همگان و فارغ از جغرافیا و مكانند و پس شایسته است از مفهوم «میراث مشترك بشری» برای توصیف این دستاوردهای بشری بهره جوییم. از ین جهت، احترام به آثار فرهنگی و تمدنی، در واقع رعایت حرمت انسانی و كرامت ذاتی انسانی است و در نقطه مقابل، حمله به اموال و میراث فرهنگی، حمله به انسانیت، حمله به روح بشریت و حمله به تاریخ است.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به این كه در تلاش مشترك و هم افزایی بین المللی برای صیانت و پشتیبانی از مراكز فرهنگی و مظاهر تمدن بشری و مقابله با تهدید و لطمه رساندن به آنها، جامعه جهانی اسناد مهم و سازوكارهای قابل توجهی را تدوین كرده است، افزود: بعنوان مثال، «كنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه درباب حفاظت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه»، لطمه به اموال فرهنگی هر ملتی را به منزله لطمه رساندن به میراث فرهنگی تمام بشریت و جرمی نابخشودنی در نظر گرفته است. این كنوانسیون هر نوع حمله و ایراد لطمه به اموال فرهنگی را منع كرده و برمبنای پروتكل دوم (۱۹۹۹) آن، حتی در زمان مخاصمات مسلحانه، اموال فرهنگی، اموال غیرنظامی محسوب شده و نباید مورد حمله قرار گیرند.
وی ادامه داد: همین طور «كنوانسیون ۱۹۷۲ حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان» همه كشورهای متعاهد را مكلف می دارد تا از هر گونه اقدام عمدی كه مستقیم یا غیرمستقیم، به میراث فرهنگی و طبیعی واقع در سرزمین سایر كشورهای عضو این كنوانسیون لطمه برساند، اجتناب كنند. علاوه بر این، برمبنای پروتكل اول الحاقی به كنوانسیون های چهارگانه ژنو۱، «هر نوع عمل خصمانه مقابل بناهای تاریخی، آثار هنری یا اماكن مذهبی» كه بعنوان میراث فرهنگی یا معنوی مردم یك سرزمین شناخته می شود، ممنوع می باشد. نه تنها حمله و تخریب، بلكه استفاده از این اماكن برای پیشبرد اهداف نظامی نیز ممنوع بوده و عاملین و مرتكبین چنین جنایاتی بعنوان جنایتكاران جنگی شناخته می شوند. اسناد بین المللی مختلفی همچون قطعنامه های صادره از طرف اركان مختلف ملل متحد و آرای گوناگون صادره از طرف محاكم قضایی و كیفری بین المللی نیز بر این مهم و تعهدات عام الشمول اعضای جامعه بین المللی صحه گذاشته اند.
در این جلسه محمدجواد ظریف، حجت الله ایوبی و اشرف بروجردی از پرتره شیخ اشراق «شهاب الدین سهروردی» رونمایی كردند.منبع:

1398/11/07
20:37:29
5.0 / 5
2596
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
سفرگو SafarGoo

سفر سفرگو

گردشگری و توریسم

safargoo.ir - تمامی حقوق سایت سفرگو متعلق به آن و محفوظ می باشد